Pikaluottojen luottokustannusten kohtuullistaminen

Laskujen maksaminen

Pikaluotto on nopea ja vakuudeton laina pikaiseen rahantarpeeseen. Saat lainan jopa välittömästi omalle tilillesi. Vaikka pikaluottoa monesti parjataankin, on kuitenkin olemassa monia tilanteita, joissa siitä on ollut korvaamaton taloudellinen apu. Näin haet pikaluottoa nopeasti ja turvallisesti

Toisinaan tällaisia luottoja on kuitenkin myönnetty vaikka velallinen ei ole edes sitoutunut niiden ehtoihin kuten kuluttajansuojalaissa tarkoitetaan. Mikäli pikavippi on kohtuuton tai sen ehdot ovat epäselvät, velallisen ei tarvitse maksaa luoton korkoa, kuluja tai palkkiota. 

Kuinka valittaa luoton perusteettomista kuluista?

Voit olla maksamatta luotosta perittäviä perusteettomia korkoja tai muita kuluja ja vaatia luotonmyöntäjää selvittämään niiden oikeellisuus. Sinun ei tarvitse maksaa tällaisia perusteettomia luottokuluja eikä niitä perivä yritys voi aiheuttaa sinulle maksuhäiriömerkintää, vaikka he tällaisella uhkaisivatkin. Kannattaakin olla yhteydessä kuluttajaneuvontaan asian selvittämiseksi.

Sellaisia korkoja tai maksuja, joista ei ole sovittu luottosopimuksessa, ei voida periä. Mikäli ei ole ollut mahdollista saada luottosopimusta itsellesi sen solmimisen yhteydessä, sinulta ei voida periä luottokorkoa tai maksuja. Myöskään sinulta ei voida periä erilaisia maksullisia tekstiviestikuluja lainan hakemiseen tai lainapäätöksen tekemiseen liittyen. Tällaisia ovat mm. vahvistusviestin lähettäminen tai mahdollinen eräpäivän siirto. 

Voit vastustaa tällaisia kohtuuttomia vaatimuksia jo ennen kuin velan perintä on edennyt käräjäoikeuteen asti. Voit tehdä valituksen kohtuuttomista luottoehdoista, vaikka olisitkin hoitanut maksuerät ajallaan tai perintätoimisto olisi lähettänyt sinulle perintäkirjeitä. Vaikka velasta olisi jo annettu yksipuolinen tuomio ja se olisi jo ulosotossa perittävänä, sinun on silti mahdollista riitauttaa velka. 

Vaikka käräjäoikeus olisi jo antanut asiassa yksipuolisen tuomion, voit hakea siihen muutosta takaisinsaanti -menettelyssä. Takaisinsaantia on haettava viimeistään 30 päivän kuluessa yksipuolisen tuomion todistettavasta tiedoksiannosta. 

Todistettava tiedoksianto tarkoittaa, että yksipuolisen tuomion saaneena kuittaat saaneesi yksipuolisen tuomion tiedoksi ulosottomieheltä, haastemieheltä tai postin kautta allekirjoittamalla vastaanottotodistuksen. 

Takaisinsaantihakemuksessa vaaditaan luottokustannusten kohtuullistamista, joten kannattaa yksilöidä kaikki mahdolliset sopimusasiakirjojen epäselvyydet. Takaisinsaantihakemukseen tulee kirjoittaa myös asian diaarinumero, tämä löytyy haasteen oikeasta yläkulmasta. Diaarinumero on muodossa E21/xxxx.

Mikäli lähetät takaisinsaantihakemuksen postitse, sen tulee olla perillä viimeistään takaisinsaannin määräpäivänä. Huomaathan, että jos et hae takaisinsaantia määräajassa, yksipuolinen tuomio on lopullinen etkä voi hakea siihen enää muutosta myöhemmin.

Sisällysluettelo

Miten valitus tehdään?

Isot laskut

Mikäli luoton kulut ovat mielestäsi perusteettomat tai kohtuuttomat, voit reklamoida asian laskuttavalle taholle ja kiistää velvollisuutesi maksuun. Voit jättää perusteettoman osan luottokustannuksista maksamatta, kunnes asian oikeellisuus on selvitetty. 

Voit siis maksaa ainoastaan omasta mielestäsi riidattoman osuuden ja kiistää maksuvelvollisuutesi loppuosuuteen. 

Jos saatava siirtyy perintätoimistolle perittäväksi, voit kiistää myös heille velvollisuutesi maksaa perusteettomat luottokulut ja perintäkulut. Kun asianmukainen peruste on esitetty, perintätoimisto ei voi jatkaa saatavan perintää ennen kuin asia on selvitetty. 

Mikäli olet saanut asiaan liittyen maksuhäiriömerkinnän, voit tehdä vaatimuksen virheellisten luottotietojen korjaamisesta. 

Kuinka vaatia pikaluoton kustannusten alentamista?

Riippuen tilanteen luonteesta, voit vaatia luottokustannusten kohtuullistamista. Tällöin sinun maksettavaksesi tulevat kustannukset vähenevät. Joissakin tapauksissa voit myös vaatia, että nämä luottokustannukset jopa poistetaan kokonaan, ja sinun pitää maksaa takaisin ainoastaan luoton pääoman osuus. 

Sinun on mahdollista vaatia, että maksat luotosta luottokustannuksina ainoastaan puolet todellista vuosikorkoa vastaavasta määrästä. Tämän perusteena on korkeimman oikeuden ennakkopäätöksen perusteella syntynyt ratkaisukäytäntö. 

Luotonantajan ilmoittaman luoton todellisen vuosikoron määrän voit tarkistaa joko luotonantajan verkkopalvelusta tai luotonantajan sinulle sähköpostitse toimittamasta luottosopimuksesta ja lomakkeesta nimeltä vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot. 

Miten luottokustannukset voidaan mitätöidä?

Luottokustannuksia voidaan vaatia poistettavaksi jopa kokonaan, mikäli kohtuuttomien luottokustannusten lisäksi niitä koskevat ehdot on kerrottu markkinoinnissa tai luottoasiakirjoissa epäselvästi. Tällaisia luottoasiakirjoja ovat luottosopimus, yleiset luottoehdot sekä vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot-lomake.

Pikaluottoyritysten luottoasiakirjoissa on ollut epäselvästi kerrottuja ehtoja, esimerkiksi luoton nimelliskoron ilmoitus on ollut virheellinen tai se on ilmoitettu kuukausikorkona, todellista vuosikorkoa tai nostopalkkion määrää ei ole ilmoitettu lainkaan tai ne on ilmoitettu virheellisesti. Myöskään luoton kokonaiskustannuksia ei ole kerrottu.  

Korkeimman oikeuden päätöksen mukaan arvioitaessa vakioehtojen selkeyttä ja ymmärrettävyyttä, on otettava huomioon, onko luotonantajan antamien tietojen virheellisyys tai puutteellisuus koskenut kuluttajalle merkityksellistä asiaa, kuten luotosta aiheutuvia kokonaiskustannuksia tai sopimuksen purkumahdollisuutta. Joidenkin pikaluottoyritysten luottoasiakirjat ovat olleet puutteellisia sen osalta, että niissä ei ole kerrottu selkeästi kaikkia ehtoja ja tämän perusteella asia voidaan mahdollisesti riitauttaa. 

Mikäli luotonantaja ei ole toimittanut kuluttajalle luottoa koskevia ennakkotietoja hyvissä ajoin ennen luottosopimuksen solmimista kuluttajansuojalain edellyttämällä tavalla, tällä on merkitystä kun arvioidaan ehtojen selkeyttä. Mikäli koroista ja kuluista ei ole kerrottu luottosopimuksessa tai luottosopimusta ei ole toimitettu kuluttajalle, niitä ei saa periä. 

Asian käsittely oikeudessa

Kun asia viedään käräjäoikeuteen käsiteltäväksi, siihen sisältyy aina kuluriski. Pääsääntöisesti riita-asian tuomioistuinkäsittelyssä hävinnyt osapuoli joutuu korvaamaan niin omansa kuin vastapuolenkin oikeudenkäyntikulut. Mikäli vaatimus menestyy puolesta määrästä, oikeudenkäyntikulut tuomitaan yleensä hävinneen osapuolen maksettavaksi tai kummatkin osapuolet vastaavat tällöin ainoastaan omista kuluistaan. 

Voit hyödyntää laajan kotivakuutuksen yhteyteen myönnettyä oikeusturvavakuutusta oikeudenkäynnissä. Jos sinulla ei ole tällaista vakuutusta ja olet vähävarainen, sinun saattaa olla mahdollista saada valtion oikeusapua. Voit kysyä tästä mahdollisuudesta paikallisesta oikeusaputoimistosta. 

Oikeusapu on valtion ylläpitämä oikeudellinen palvelu sellaisille henkilöille, joiden taloudellinen asema on sellainen, että he eivät pysty itse maksamaan palvelun kustannuksia. 

Kansalainen voi siis saada itselleen oikeudellisen asian hoitamiseen avustajan joko kokonaan ilman veloitusta tai osittaisella omavastuulla valtion varoista. 

Oikeusapuun sisältyy kaikki oikeudelliset asiat, mutta sitä ei myönnetä siinä tapauksessa, että hakijalla on oikeusturvavakuutus, josta kyseisen asian kulut on mahdollista korvata. Yleensä oikeusturvavakuutus on osana kotivakuutusta tai ammattiliiton vakuutusta. 

Viimeisimmät artikkelit

Scroll to Top